دربـــاره مـا

برگ در سال 1371 با هدف مشاوره، طراحی، بهبود و ارایه سامانه های فناورانه صنعتی و انتقال دانش و توان مهندسی در زمینه اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق و سامانه های پایش وضعیت (Condition Monitoring) تجهیزات دوار صنعتی تأسیس گردید.

در طول سالهای گذشته و به ضرورت پروژه های اجرا شده اقدام به تحقیق، شناسایی و طراحی راهکارهای مفید مهندسی نمود و با طراحی و پیاده سازی طرح های توسعه فنی و مدیریتی، توان خدمت رسانی خود را افزایش داد. تلاش جهت ارایه خدمات آموزشی به عنوان یکی از اهداف اصلی برگ از ابتدای تأسیس برگ مدنظر مدیران و کارشناسان تخصصی بوده است. از این رو بسیاری از دوره های آموزشی و حتی آموزش های کوتاه مدت در محل مشتریان برگزار شد و ثمره این فعالیت های آموزشی به خصوص در دوران سخت اقتصادی، دستیابی به دانش روزآمد و کاربردی است که اینک و در برهه ای حساس از تاریخ مهندسی کشور به شکوفایی خواهد رسید

اعتقاد داریم که گذشته و هر آنچه در تاریخچه یک سازمان ثبت شده است با تمام فراز و فرودهایش منشأ یادگیری سازمانی و دستمایه بهبود روزافزون کلیه فرآیندهایش قرار خواهد گرفت. دریافت و تمدید مستمر گواهینامه های استاندارد مدیریت و محیط زیست و نشان های لیاقت از بسیاری از مشتریان و مخاطبان سازمانی همگی شاهدی بر این ادعاست که برگ، افق حضور هوشمندانه خود را در صنعت به وضوح تدوین نموده است و در این مسیر، روز به روز بر اهمیت توجه و تمرکز بر سیستم های هدایت و راهبری تأکید بیشتری دارد.