پایش وضعیت الکترو موتور و فن

اندازه گیری و نظارت بر دما، سرعت و لرزش انواع موتورهای الکتریکی

بیوراکتور

اندازه گیری دقیق پارامترها و اتوماسیون فرایند بیوراکتور

فرایند آب سازی

کنترل دقیق فشار و جریان آب و اندازه گیری دقیق و پایدار دما