پایش وضعیت الکترو موتور و فن

اندازه گیری و نظارت بر دما، سرعت و لرزش انواع موتورهای الکتریکی