بیوراکتور

اندازه گیری دقیق پارامترها و اتوماسیون فرایند بیوراکتور

کوره ذوب آهن

اندازه گیری،ایزولاسیون و حذف نویز سیگنال های دما، فشار و فلو

تبدیل آهن به فولاد (کنورتور)

اندازه گیری دقیق و پایدار دما به همراه حذف نویزهای سیگنال

ریخته گری مداوم

کنترل و نظارت پیوسته بر جریان آب و اندازه گیری دما، فشار و فلو

فرایند اسمز معکوس

اندازه گیری دقیق و حذف نویز سنسورهای دما، فشار و فلو