بیوراکتور

اندازه گیری دقیق پارامترها و اتوماسیون فرایند بیوراکتور

فرایند آب سازی

کنترل دقیق فشار و جریان آب و اندازه گیری دقیق و پایدار دما

ریخته گری مداوم

کنترل و نظارت پیوسته بر جریان آب و اندازه گیری دما، فشار و فلو