فرایند آب سازی

کنترل دقیق فشار و جریان آب و اندازه گیری دقیق و پایدار دما