بیوراکتور

اندازه گیری دقیق پارامترها و اتوماسیون فرایند بیوراکتور

فرایند آب سازی

کنترل دقیق فشار و جریان آب و اندازه گیری دقیق و پایدار دما

کوره ذوب آهن

اندازه گیری،ایزولاسیون و حذف نویز سیگنال های دما، فشار و فلو

تبدیل آهن به فولاد (کنورتور)

اندازه گیری دقیق و پایدار دما به همراه حذف نویزهای سیگنال