فرایند ایزومریزاسیون

ایزولاسیون و حذف نویز سیگنال کروماتوگراف در محیط انفجاری


در واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه های نفت، مولکول های خطی به مولکول های شاخه دار با اکتان بالاتر برای مخلوط کردن با بنزین یا برای تغذیه واحدهای آلکیلاسیون تبدیل می شوند. جهت اطمینان از شرایط مناسب در داخل راکتور واحد ایزومریزاسیون و برای اندازه گیری جریان خروجی از راکتور ، از کروماتوگراف (سَوانگار) گازی استفاده می شود.

تصویر شماتیک فرایند ایزومراسیون

نظر به الزامات کیفی و زیست محیطی و از سوی دیگر افزایش میل بازار به بنزین با اکتان بالا، پالایشگاه ها LSR (جریان نفتای سبک) را وارد واحد ایزومریزاسیون می کنند. با ورود مجدد محصول به فرآیند و تکرار ایزومریزاسیون از طریق افزایش ترکیبات شاخه دار می توان عدد اکتان مطلوب را به دست آورد.

برای اطمینان از شرایط صحیح فرایند، مقدار گازی که از راکتور مبدل خارج می شود توسط کروماتوگراف اندازه گیری می شود. سیگنال کروماتوگراف برای انجام عملیات کنترلی به کارت آنالوگ PLC ارسال می شود که این PLC در محیط استاندارد و غیر انفجاری نصب شده است. به علت قرار داشتن کروماتوگراف در محیط انفجاری، بریر آنالوگ PR 9116B برای برقراری ارسال امن سیگنال جریان کروماتوگراف به کارت ورودی آنالوگ PLC استفاده می شود.

بریر و رله کنترلر PR 9116B

جمعی از مصرف کنندگان تجهیزات PR Electronics در صنایع کشور:

منطقه ۶ عملیات انتقال گاز: بریر سیگنال هارت 
منطقه ۲ عملیات انتقال گاز: ایزولاتور پالس 
نفت و گاز پارس: ایزولاتور پالس
فولاد سیرجان ایرانیان: بریر و رله کنترلر 
روغن کشی ناب دانه سمنان: بریر سیگنال هارت 
پلی اکریل اصفهان: ایزولاتور پالس 
پتروشیمی فجر: بریر سیگنال هارت و ایزولاتور پالس 
سیمان آرتا اردبیل: مبدل یونیورسال AC به DC و مبدل – تقویت کننده یونیورسال
صنایع مس شهید باهنر: مبدل سیگنال دو قطبی / تک قطبی مدل و مبدل یونیورسال AC به DC 
نفت و گاز اروندان: ترانسمیتر ریداندانت دما و مبدل پتانسیومتر 

 

0/5 (0 دیدگاه)