فرایند تصفیه هیدروژنی

اندازه گیری فشار در واحد تصفیه هیدروژنی در محیط انفجاری


در فرایند پالایش نفت خام و پس از عبور نفت از برج تقطیر، تمامی برش های حاصل از برج تقطیر حـــــــاوی ترکیبات گوگرد هستند (برش های سنگین تر محتوی گوگرد بیشتری دارند). ترکیبات گوگرد دار موجود در سوخت وسایل حمل و نقل، سبب آلودگی شدید جوي می شوند. با ســــــوختن این ترکیبات گوگرد دار گاز SOx تولید شده که منجر به تولید باران اسیدي و تخریب محیط زیست مـی گـردد. گاز SOx علاوه بر این، کاتالیزورهاي تعبیه شده در اگزوز وسایل نقلیه را که براي بهبود خروجی اگزوزهـا منظـور شده اند مسموم می کند.
با توجه به الزامات زیست محیطی به خصوص بـــرای بنزین و دیزل باید چاره ای برای کاهش ترکیبات آلاینده گوگرد اندیشید. فــــــرآیندهای تصفیه هیدروژنی یکی از مهمترین راه
حل ها برای چالش مذکور هستند.

تصویر شماتیک فرایند تصفیه هیدروژنی

بخش سنگین نفت، داراي مقادیر زیادي گوگرد و آلودگی هاي دیگـري است که باید تا حدي قبل از فرایندهاي بعدي حذف گردند. تبـدیل هیـدروژنی نفـت سـنگین بـه ترکیبـات ارزشمند یک فرایند بسیار مهم در صنعت نفت است که بـه کاتـالیزور هـاي تصـفیه هیـدروژنی خاصـی بـراي گوگردزدایی خوراك و حذف آلاینده ها نیاز دارد. فرایند هیدروژنی کاتالیزوري شامل واکنش هاي متفـاوت، مانند فلز زدایی هیدروژنی یا HDM، گوگرد زدایی هیـدروژنی یاHDS ، آسـفالتن زدایـی هیـدروژنی یا HDAs، نیتروژن زدایـی هیـدروژنی HDN و شکسـت هیـدروژنی یا HC اسـت کـه در ایـن واکـنش هـا، مولکول هاي با وزن مولکولی بالا با کاتـالیزور واکـنش مـی دهنـد.
نفتای برش خورده از واحد تقطیر اتمسفری به واحد تصفیه هیدروژنی نفتا منتقل می شود تا ترکیبات نیتروژن و سولفور آن جدا شود. در این فرایند به طور معمول از از کاتالیزور کبالت-مولیبدن استفاده می شود. شرایط راکتور برای واحد تصفیه هیدروژنی نفتا پیرامون ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه فارنهایت (۲۰۵ الی ۲۶۰ درجه سلسیوس) با فشار ۲۵ الی ۴۵ بار است. هیدرودسولفوریزاسیون یا Hydrodesulfurization فرآیند رایجی در جدا کردن گوگرد محصولات پالایش شده نفتی و گازی است. این فرآیند در نهایت به کاهش انتشار دی اکسید گوگرد ناشی از سوخت های فسیلی کمک می کند.

فشار واحد تصفیه هیروژنی باید به طور کامل تحت کنترل باشد. برای اندازه گیری فشار فرایند ترانسمیتر فشار ضد انفجار TADMP300-DST پیشنهاد می شود.

ترانسمیتر فشار ضد انفجار TADMP300-DST

این ترانسمیتر فشار از پروتکل HART پشتیبانی می کند. نظر به انفجاری بودن محیط و لزوم وجود بریر جریان برای ارسال سیگنال خروجی جریان ترانسمیتر فشار به PLC ، استفاده از بریر جریان PR 9106B پیشنهاد می شود.

بریر جریان PR 9106B

جمعی از مصرف کنندگان تجهیزات PR Electronics و Quantum در صنایع کشور:

خطوط لوله و مخابرات نفت مرکزی: ترانسمیتر فشار گیج
پالایش نفت جی: ترانسمیتر فشار تفاضلی 
گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران: ترانسمیتر فشار تفاضلی و ترانسمیتر فشار گیج 
فولاد اسفراین: ترانسمیتر فشار تفاضلی 
منطقه ۶ عملیات انتقال گاز: بریر سیگنال هارت 
منطقه ۲ عملیات انتقال گاز: ایزولاتور پالس
نفت و گاز پارس: ایزولاتور پالس
فولاد سیرجان ایرانیان: بریر و رله کنترلر 

 

0/5 (0 Reviews)